Home ข้อคิด อยากมีความสุข จงทำตัวให้เหมือนน้ำ

อยากมีความสุข จงทำตัวให้เหมือนน้ำ

บางครั้งการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข ต้องรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งสภาพแวดล้อมภ ายน อก เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน วัฒนธรรม ค่านิย ม ฯลฯ

หลายคนเป็นทุกข์ หาความสุขไม่เจอ เพราะไม่สามารถ “ปรับตัว” ให้เข้ากับปัจจัยทั้ง 3 ประการได้และน้ำเป็นตัวอย่างที่ดีของการปรับตัวเหล่านี้

1. รู้จักประมาณตัว

น้ำ : ไม่ว่าจะอยู่ในภาชนะรูปแบบไหนๆ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติลักษณะใดๆ ก็สามารถทำตัวกลมกลืนมีรูปร่างไปตามนั้นเช่น อยู่ในแอ่งเล็กๆ อยู่ในสระขนาดกลาง อยู่ในบึงกว้างๆ อยู่ในทะเลสาบขนาดใหญ่ หรือแม้แต่อยู่ใน มห า สมุทร น้ำก็อยู่ได้

คน : คนเองก็ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับที่อยุ่หรือสิ่งแวดล้อมที่ห่อหุ้มชีวิต อยู่บ้านใหญ่ก็อยู่ได้อยู่บ้านเล็กก็ปรับตัวให้เหมาะสม เศรษฐกิจดีก็ใช้เยอะ เศรษฐกิจ แ ย่ ก็ตั ด ร ายจ่ายได้

ไม่ทุกข์ร้อนใจ มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ตาม! ภาษิต “นกน้อยทำรังแต่พอตัว”เบื้องต้น คนต้องรู้ตัวเองเสี ยก่อนว่าเป็นน้ำในอะไร บางคนเป็นแค่น้ำขั ง ในกะลา ทว่า…ใช้ชีวิตเหมือน้ำในทะเลสาบ แน่นอนล่ะ

ในที่สุดก็ต้องอั ต คั ต ขั ดสน หามาได้ก็ใช้หนี้ หมุนวนอยู่อย่างนั้นเพราะดำเนินชีวิตแบบ “เกินกำลัง” ของตัวเองเมื่อรู้ตัวแล้ว ก็ต้องรู้สถานการณ์ มีแล้วค่อยใช้ ไม่มีให้เก็บออม คนสมัยนี้ชอบเอา “เงินอนาคต” มาใช้

เงินอนาคตหมายถึงอะไรน่ะหรือ ก็หมายถึงเงินหรือรายได้ที่คาดว่าจะได้ในวันข้างหน้า แต่ก็เลือกที่จะใช้เสี ยในวันนี้เช่น ซื้อของเงินผ่อ น กู้ หรือ รู ด บั ต ร เ ค ร ดิ ต ไปก่อน แล้วค่อยจ่ายทีหลัง มีจ่ายก็ดีไปถึงเวลารายได้ไม่มาอย่างที่คิด ลำบากเอามากๆ

2. รู้จักถ่อมตน – เคารพคนอื่น

น้ำ : ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ น้ำตกเกิดเพราะบนที่สูง บนยอดเขามีน้ำอยู่มาก ไม่ว่าอยู่บนผิวดินหรือใต้ดิน ถึงที่สุดก็ต้องไหลลงสู่ที่ต่ำ

คน : เปรียบดั่งคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ติดยึดกับหั วโขนที่สวมอยู่.. ว่าฉันเป็นมห าเศรษฐีฉันเป็นอ ธิ ก ารบดี ฉันเป็นรั ฐ ม นตรี ฉันเป็นกร ร มการผู้จัดการ ฯลฯแต่สามารถปรับตัวได้ตามกาลเทศะ พบผู้อ าวุโสก็รู้จักนอบน้อม พบผู้อ่อนอ าวุโสหรือด้อยฐานะกว่า ก็เคารพ ให้เกียรติ และมีเมตตา! ไม่ดูถูก ไม่รังเกียจ

3. รู้จักยืดหยุ่น

น้ำ : นั้นอ่อนนุ่ม แต่มีแรงป ะ ท ะ มห าศ าล ย ามที่อยู่เฉยๆ น้ำไม่ทำร้ ายใคร แต่ย ามที่น้ำไหลบ่าก็สามารถทำล า ย แม้กระทั่งขุนเขาขนาด มหึม า

คน : จึงต้องรู้จักอดทน อดกลั้ น และข้ามผ่านช่วงเวลาที่ไม่น่าพอใจไปให้ได้ ด้วยการรู้จักยืดหยุ่น รู้เขารู้เรารู้จักถอยเพื่อก้าว เมื่อได้ชัยชนะให้เกียรติคู่ต่ อ สู้ แข็งมาอ่อนกลับ ชนะจากภ ายในสู่ภ ายนอ ก

จะชนะผู้อื่นได้จึงต้องทำตัวเหมือนน้ำทั้งกายภาพและจิตใจ ใช้ความอ่อนนุ่มสยบความแข็งกร้ า วว่าไปแล้วประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายร้อยหลายพันปีก็ มี ตัวอย่ างมา ยืนยั น ความคิดนี้ผู้ชายที่มีอำนาจอันแข็งแกร่งล้วนแต่พ่ายแพ้ต่อสตรีที่อ่อนโยนและเลอโฉมมาแล้วทั้งสิ้น

ที่มา : flowerlove

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …