Home ข้อคิด 3 วิธีเอาชนะคนที่ไม่ชอบเรา อย่างคนฉลาด

3 วิธีเอาชนะคนที่ไม่ชอบเรา อย่างคนฉลาด

คนเราทุกคนนั้น ไม่ว่าใครก็ต้องเจอกับคนที่ไม่ชอบเรา ในปัญหาการโดนอิจฉ าการโด นกล่าวร้ า ยหากไม่รู้จะทำอย่ างไรจริงๆ อย ากให้ทุกคนได้อ่ านบทคว ามนี้ เอาเป็นว่าคุณไม่ต้องลดตัว ไปโต้เถียงอธิบายความจริง

ให้กับคนอื่นๆที่ “หูเบา” ฟังหรอก เพราะอธิบายอย่างไร คนประเภทนี้ก็จะเอาเรื่ องคุณให้ได้คอยจะเถียงไม่ฟังเหตุผล เพราะจุดประสงค์ของเขาไม่ใช่การ “สื บหาข้ อเท็ จจริง”

แต่คือ “การเห็นคุณแ ย่ลง” เพราะพวกเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นมาอีกหน่อย และการไปโต้เถี ยงกับคนแบบนี้จะไม่มีวันจบ แต่มันจะทำล าย “ความสงบใจ”คุณเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา “ยอมไม่ได้” ซะงั้น เพราะเสียประช ากรดีๆให้กับฝ่ายอธรรมไป และคนดีๆ อย่ างเราเนี่ย ต้องไม่เป็นเห ยื่ อ คนเหล่านี้ และวันนี้เราจึงมีหลักคิดที่เป็นที่จะช่วยคุณได้

1. คุณอย่ าถูกคนแบบนี้ล ากไปลง “น ร กในใจ” กับเขาด้วย เพราะคุณต้องอยู่“สวรรค์ในอก”ไม่ยอมลงไป “ทุกข์” กับพวกเขา เพราะหากคุณลดความสุข และสงบใจของคุณ

มีความทุกข์เพิ่มขึ้น เพราะคนเหล่านี้ นั่นหมายถึงเขาชนะ หมายความว่าเรามีหน้าที่แค่ดูแล “จิตใจ”ของเราให้มีความสุขเสมอไม่รุ่มร้อนไม่กังวลอย่ าลดความสุขตัวเอง

ใครพูดอะไรมาก็ไม่กระทบ กระเทือนจิตใจ เหมือนมี “เกร าะกำบัง” น้ำล ายย าพิ ษของคนอื่นคนที่อิจฉาเกลี ย ดชังคุณยิ่งจะปี๊ด เพราะเห็นคุณมีความสุข มีคำกล่าวว่า การแก้แ ค้ นที่ดีที่สุด

คือ ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เพราะการที่คุณรุ่งเรืองดีขึ้น มีความสุขขึ้น คนขที่อิจฉาคุณจะยิ่งทนไม่ได้ ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้น เหมือนตก น รกทั้งเป็น น่าสงส ารมาก แล้วส่วนเรื่องที่เค้าจะ “สะใจ”คือ การเห็นคุณมีความทุกข์ เหมือนพวกเขา แล้วเรายอมได้หรือที่จะให้เขา “สะใจ”

2. อย่ าลืมว่าคนที่อิจฉาคิดร้ า ยกับคนอื่น มันก็เหมือน“ตก น ร ก ทั้งเป็น” นั่นแหละเพราะใจที่ร้อนรุ่ม กังวล นี่แหละคือนร ก เพราะการอิจฉ าเกลี ย ดชังคนอื่น ถือเป็น“การทำโท ษ”คนๆนั้น แต่อย่ าไปคิดแ ก้แค้ นเขาให้ “ก ฎแห่งก ร ร ม” จัดการ ถ้าคุณตอบโต้ไปมันจะเป็น “ก ร ร ม” ของคุณด้วยนะ

3. เริ่มลงมือทำบางสิ่งที่ปกป้ องตัวคุณเอง เพราะการไม่ยอมให้น้ำล ายคนอื่นมาเป็น“ย า พิ ษ”ในใจคุณ ไม่ได้แปลว่าคุณยอมเป็น “พรมเช็ ดเท้ า” ให้คนอื่น ฉะนั้นให้ไตร่ตรองอย่ างดี คือ

1. มีเกราะป้ องกันจิตไม่ให้เราคิดลบ หรือทุกข์ไปกับเขา

2. มีมา ต รการป้ องกันตัวเรา เพราะเราต้องเป็นคน “ฉลาด มีไหวพริบ” ให้มาก

สรุป ความสุขทั้งหมดของคุณนั้นคุณเองเป็นคนควบคุม เพราะความสุขอยู่ในใจของคุณเอง อย่ าลดตัว ไปตอบโต้พวกเขา ด้วยวิธีการเดียวกันพวกเขาจะเก่งกว่า คุณในวิธีการของเขา ฉะนั้นอย่าไปทำแบบเขา หากเราทำแบบเขา เราเองก็ไม่ต่างจากเขาเลย

ที่มา : บัณฑิต อึ้งรั ง ษี

Load More Related Articles
Load More By admin01
Load More In ข้อคิด

Check Also

6 วิถีคนเก่งจริง กล้าที่จะเดินเพียงลำพัง

1. เรียนรู้ที่จะเดินเพียงลำพัง นี่สิคือวิถีของคนแกร่ง ห … …